ชุมชนอุทัยรัตน์

Share Button

ชุมชนอุทัยรัตน์ ตั้งอยู่ในเขตพญาไท ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ประดิพัทธ์ 15 ถนน ประดิพัทธ์ แขวง สามเสนใน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนอุทัยรัตน์ มีประชากรชายจำนวน 1,040 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,189 คน รวมเป็น 2,229 คน

ชุมชนอุทัยรัตน์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 242 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 176 หลัง ชุมชนอุทัยรัตน์ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอุทัยรัตน์

เขต: พญาไท

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ประดิพัทธ์ 15

ถนน: ประดิพัทธ์

แขวง: สามเสนใน

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 1,040 คน

ประชากรหญิง: 1,189 คน

ประชากรรวม: 2,229 คน

จำนวนครัวเรือน: 242 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 176 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button