ชุมชนอุดมสิน 2

Share Button

ชุมชนอุดมสิน 2 ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ซ.ขันทอง ถนน รัตนกวี แขวง จอมทอง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนอุดมสิน 2 มีประชากรชายจำนวน 124 คน และประชากรหญิงจำนวน 140 คน รวมเป็น 264 คน

ชุมชนอุดมสิน 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 73 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 48 หลัง ชุมชนอุดมสิน 2 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอุดมสิน 2

เขต: จอมทอง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8 ซ.ขันทอง

ถนน: รัตนกวี

แขวง: จอมทอง

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 124 คน

ประชากรหญิง: 140 คน

ประชากรรวม: 264 คน

จำนวนครัวเรือน: 73 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 48 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button