ชุมชนอินเจริญ 9 ไร่

Share Button

ชุมชนอินเจริญ 9 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เลียบคูนายกิม 47 ถนน เลียบคูนายกิมสาย 1 แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนอินเจริญ 9 ไร่ มีประชากรชายจำนวน 172 คน และประชากรหญิงจำนวน 184 คน รวมเป็น 356 คน

ชุมชนอินเจริญ 9 ไร่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 90 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 102 หลัง ชุมชนอินเจริญ 9 ไร่ มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอินเจริญ 9 ไร่

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เลียบคูนายกิม 47

ถนน: เลียบคูนายกิมสาย 1

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 172 คน

ประชากรหญิง: 184 คน

ประชากรรวม: 356 คน

จำนวนครัวเรือน: 90 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 102 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button