ชุมชนอินทามาระ 23

Share Button

ชุมชนอินทามาระ 23 ตั้งอยู่ในเขตพญาไท ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยอินทามาระ 23 ถนน ถนนสุทธิสาร แขวง พญาไท ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนอินทามาระ 23 มีประชากรชายจำนวน 100 คน และประชากรหญิงจำนวน 125 คน รวมเป็น 225 คน

ชุมชนอินทามาระ 23 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 70 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 70 หลัง ชุมชนอินทามาระ 23 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอินทามาระ 23

เขต: พญาไท

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยอินทามาระ 23

ถนน: ถนนสุทธิสาร

แขวง: พญาไท

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 100 คน

ประชากรหญิง: 125 คน

ประชากรรวม: 225 คน

จำนวนครัวเรือน: 70 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 70 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button