ชุมชนอินทามระ 29 แยก 4

Share Button

ชุมชนอินทามระ 29 แยก 4 ตั้งอยู่ในเขตพญาไท ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.อินทามระ 29 แยก 4 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวง สามเสนใน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนอินทามระ 29 แยก 4 มีประชากรชายจำนวน 525 คน และประชากรหญิงจำนวน 441 คน รวมเป็น 966 คน

ชุมชนอินทามระ 29 แยก 4 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 200 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 120 หลัง ชุมชนอินทามระ 29 แยก 4 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอินทามระ 29 แยก 4

เขต: พญาไท

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.อินทามระ 29 แยก 4

ถนน: สุทธิสารวินิจฉัย

แขวง: สามเสนใน

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 525 คน

ประชากรหญิง: 441 คน

ประชากรรวม: 966 คน

จำนวนครัวเรือน: 200 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 120 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button