ชุมชนอินทามระ 29 แยก 1

Share Button

ชุมชนอินทามระ 29 แยก 1 ตั้งอยู่ในเขตพญาไท ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.อินทามระ 29 แยก 1 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวง สามเสนใน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนอินทามระ 29 แยก 1 มีประชากรชายจำนวน 134 คน และประชากรหญิงจำนวน 141 คน รวมเป็น 275 คน

ชุมชนอินทามระ 29 แยก 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 132 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 127 หลัง ชุมชนอินทามระ 29 แยก 1 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอินทามระ 29 แยก 1

เขต: พญาไท

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.อินทามระ 29 แยก 1

ถนน: สุทธิสารวินิจฉัย

แขวง: สามเสนใน

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 134 คน

ประชากรหญิง: 141 คน

ประชากรรวม: 275 คน

จำนวนครัวเรือน: 132 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 127 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button