ชุมชนอินทามระ 11

Share Button

ชุมชนอินทามระ 11 ตั้งอยู่ในเขตพญาไท ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.อินทามระ 11 ถนน สุทธิสาร แขวง สาม้สนใน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนอินทามระ 11 มีประชากรชายจำนวน 169 คน และประชากรหญิงจำนวน 164 คน รวมเป็น 333 คน

ชุมชนอินทามระ 11 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 102 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 89 หลัง ชุมชนอินทามระ 11 มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอินทามระ 11

เขต: พญาไท

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.อินทามระ 11

ถนน: สุทธิสาร

แขวง: สาม้สนใน

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 169 คน

ประชากรหญิง: 164 คน

ประชากรรวม: 333 คน

จำนวนครัวเรือน: 102 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 89 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button