ชุมชนอินทามระ 1 (ลับแล)

Share Button

ชุมชนอินทามระ 1 (ลับแล) ตั้งอยู่ในเขตพญาไท ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.อินทามระ 1 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวง สามเสนใน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนอินทามระ 1 (ลับแล) มีประชากรชายจำนวน 162 คน และประชากรหญิงจำนวน 167 คน รวมเป็น 329 คน

ชุมชนอินทามระ 1 (ลับแล) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 79 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 58 หลัง ชุมชนอินทามระ 1 (ลับแล) มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอินทามระ 1 (ลับแล)

เขต: พญาไท

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.อินทามระ 1

ถนน: สุทธิสารวินิจฉัย

แขวง: สามเสนใน

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 162 คน

ประชากรหญิง: 167 คน

ประชากรรวม: 329 คน

จำนวนครัวเรือน: 79 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 58 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button