ชุมชนอิดซ์ฮาดร์

Share Button

ชุมชนอิดซ์ฮาดร์ ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ถนน – แขวง แสนแสบ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนอิดซ์ฮาดร์ มีประชากรชายจำนวน 125 คน และประชากรหญิงจำนวน 109 คน รวมเป็น 234 คน

ชุมชนอิดซ์ฮาดร์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 49 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 49 หลัง ชุมชนอิดซ์ฮาดร์ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอิดซ์ฮาดร์

เขต: มีนบุรี

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 1

ถนน: –

แขวง: แสนแสบ

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 125 คน

ประชากรหญิง: 109 คน

ประชากรรวม: 234 คน

จำนวนครัวเรือน: 49 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 49 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button