ชุมชนอาเซี่ยน

Share

ชุมชนอาเซี่ยน ตั้งอยู่ในเขตพญาไท ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ประดิพัทธ์ 1 ถนน ประดิพัทธ์ แขวง สามเสนใน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนอาเซี่ยน มีประชากรชายจำนวน 251 คน และประชากรหญิงจำนวน 229 คน รวมเป็น 480 คน

ชุมชนอาเซี่ยน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 60 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 33 หลัง ชุมชนอาเซี่ยน มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอาเซี่ยน

เขต: พญาไท

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ประดิพัทธ์ 1

ถนน: ประดิพัทธ์

แขวง: สามเสนใน

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 251 คน

ประชากรหญิง: 229 คน

ประชากรรวม: 480 คน

จำนวนครัวเรือน: 60 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 33 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share