ชุมชนอาสาพัฒนา

Share

ชุมชนอาสาพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน วัดสุดใจ แขวง สาววาตะวันออก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนอาสาพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 110 คน และประชากรหญิงจำนวน 127 คน รวมเป็น 237 คน

ชุมชนอาสาพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 48 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 53 หลัง ชุมชนอาสาพัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอาสาพัฒนา

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: วัดสุดใจ

แขวง: สาววาตะวันออก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 110 คน

ประชากรหญิง: 127 คน

ประชากรรวม: 237 คน

จำนวนครัวเรือน: 48 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 53 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share