ชุมชนอาบูพัฒนา

Share Button

ชุมชนอาบูพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ถนน ประชาร่วมใจ แขวง ทรายกองดินใต้ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนอาบูพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 209 คน และประชากรหญิงจำนวน 249 คน รวมเป็น 458 คน

ชุมชนอาบูพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 78 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 74 หลัง ชุมชนอาบูพัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอาบูพัฒนา

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7

ถนน: ประชาร่วมใจ

แขวง: ทรายกองดินใต้

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 209 คน

ประชากรหญิง: 249 คน

ประชากรรวม: 458 คน

จำนวนครัวเรือน: 78 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 74 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button