ชุมชนอาคารสวัสดิการ นทพ.

Share Button

ชุมชนอาคารสวัสดิการ นทพ. ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ลาดปลาเค้า 63 ถนน  แขวง อนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนอาคารสวัสดิการ นทพ. มีประชากรชายจำนวน 491 คน และประชากรหญิงจำนวน 412 คน รวมเป็น 903 คน

ชุมชนอาคารสวัสดิการ นทพ. มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 319 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 360 หลัง ชุมชนอาคารสวัสดิการ นทพ. มีกรรมการชุมชน 15 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอาคารสวัสดิการ นทพ.

เขต: บางเขน

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ลาดปลาเค้า 63

ถนน: 

แขวง: อนุสาวรีย์

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 491 คน

ประชากรหญิง: 412 คน

ประชากรรวม: 903 คน

จำนวนครัวเรือน: 319 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 360 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 15 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button