ชุมชนอาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง)

Share Button

ชุมชนอาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง) ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนอาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง) มีประชากรชายจำนวน 1,550 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,330 คน รวมเป็น 2,880 คน

ชุมชนอาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 960 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 960 หลัง ชุมชนอาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง) มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง)

เขต: บางเขน

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: อนุสาวรีย์

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 1,550 คน

ประชากรหญิง: 1,330 คน

ประชากรรวม: 2,880 คน

จำนวนครัวเรือน: 960 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 960 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button