ชุมชนอาคารสงเคราะห์ฯ อ่อนนุช 86

Share Button

ชุมชนอาคารสงเคราะห์ฯ อ่อนนุช 86 ตั้งอยู่ในเขตประเวศ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยอ่อนุช 86 ถนน -0 แขวง ประเวศ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนอาคารสงเคราะห์ฯ อ่อนนุช 86 มีประชากรชายจำนวน 337 คน และประชากรหญิงจำนวน 323 คน รวมเป็น 660 คน

ชุมชนอาคารสงเคราะห์ฯ อ่อนนุช 86 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 253 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 280 หลัง ชุมชนอาคารสงเคราะห์ฯ อ่อนนุช 86 มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอาคารสงเคราะห์ฯ อ่อนนุช 86

เขต: ประเวศ

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยอ่อนุช 86

ถนน: -0

แขวง: ประเวศ

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 337 คน

ประชากรหญิง: 323 คน

ประชากรรวม: 660 คน

จำนวนครัวเรือน: 253 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 280 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button