ชุมชนอาคารสงเคราะห์ฯ ดินแดง

Share Button

ชุมชนอาคารสงเคราะห์ฯ ดินแดง ตั้งอยู่ในเขตดินแดง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนอาคารสงเคราะห์ฯ ดินแดง มีประชากรชายจำนวน 293 คน และประชากรหญิงจำนวน 255 คน รวมเป็น 548 คน

ชุมชนอาคารสงเคราะห์ฯ ดินแดง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 154 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 154 หลัง ชุมชนอาคารสงเคราะห์ฯ ดินแดง มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอาคารสงเคราะห์ฯ ดินแดง

เขต: ดินแดง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: 

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 293 คน

ประชากรหญิง: 255 คน

ประชากรรวม: 548 คน

จำนวนครัวเรือน: 154 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 154 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button