ชุมชนอาคารสงเคราะห์ลาดพร้าว 71

Share Button

ชุมชนอาคารสงเคราะห์ลาดพร้าว 71 ตั้งอยู่ในเขตลาดพร้าว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ถนน นาคนิวาส แขวง ล้าดพร้าว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนอาคารสงเคราะห์ลาดพร้าว 71 มีประชากรชายจำนวน 264 คน และประชากรหญิงจำนวน 266 คน รวมเป็น 530 คน

ชุมชนอาคารสงเคราะห์ลาดพร้าว 71 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 180 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 149 หลัง ชุมชนอาคารสงเคราะห์ลาดพร้าว 71 มีกรรมการชุมชน 11 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอาคารสงเคราะห์ลาดพร้าว 71

เขต: ลาดพร้าว

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3

ถนน: นาคนิวาส

แขวง: ล้าดพร้าว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 264 คน

ประชากรหญิง: 266 คน

ประชากรรวม: 530 คน

จำนวนครัวเรือน: 180 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 149 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 11 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button