ชุมชนอาคารสงเคราะห์ยิ้มประยูร

Share Button

ชุมชนอาคารสงเคราะห์ยิ้มประยูร ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน ศาลธนบุรี แขวง บางหว้า ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนอาคารสงเคราะห์ยิ้มประยูร มีประชากรชายจำนวน 458 คน และประชากรหญิงจำนวน 367 คน รวมเป็น 825 คน

ชุมชนอาคารสงเคราะห์ยิ้มประยูร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 745 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 745 หลัง ชุมชนอาคารสงเคราะห์ยิ้มประยูร มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอาคารสงเคราะห์ยิ้มประยูร

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: ศาลธนบุรี

แขวง: บางหว้า

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 458 คน

ประชากรหญิง: 367 คน

ประชากรรวม: 825 คน

จำนวนครัวเรือน: 745 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 745 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button