ชุมชนอาคารบ้านพักตำรวจส่วนกลาง(อุดมสุข)

Share

ชุมชนอาคารบ้านพักตำรวจส่วนกลาง(อุดมสุข) ตั้งอยู่ในเขตประเวศ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ -0 ถนน -0 แขวง ดอกไม้ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนอาคารบ้านพักตำรวจส่วนกลาง(อุดมสุข) มีประชากรชายจำนวน 1,156 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,148 คน รวมเป็น 2,304 คน

ชุมชนอาคารบ้านพักตำรวจส่วนกลาง(อุดมสุข) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,108 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 1,480 หลัง ชุมชนอาคารบ้านพักตำรวจส่วนกลาง(อุดมสุข) มีกรรมการชุมชน 16 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอาคารบ้านพักตำรวจส่วนกลาง(อุดมสุข)

เขต: ประเวศ

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: -0

ถนน: -0

แขวง: ดอกไม้

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 1,156 คน

ประชากรหญิง: 1,148 คน

ประชากรรวม: 2,304 คน

จำนวนครัวเรือน: 1,108 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 1,480 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 16 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share