ชุมชนอาคารทรัพย์สิน 26-7

Share Button

ชุมชนอาคารทรัพย์สิน 26-7 ตั้งอยู่ในเขตคลองเตย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2544

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ไผ่สิงห์โต ถนน พระราม 4 แขวง คลองเตย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนอาคารทรัพย์สิน 26-7 มีประชากรชายจำนวน 764 คน และประชากรหญิงจำนวน 750 คน รวมเป็น 1,514 คน

ชุมชนอาคารทรัพย์สิน 26-7 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 380 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 380 หลัง ชุมชนอาคารทรัพย์สิน 26-7 มีกรรมการชุมชน 19 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอาคารทรัพย์สิน 26-7

เขต: คลองเตย

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2544

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ไผ่สิงห์โต

ถนน: พระราม 4

แขวง: คลองเตย

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 764 คน

ประชากรหญิง: 750 คน

ประชากรรวม: 1,514 คน

จำนวนครัวเรือน: 380 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 380 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 19 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button