ชุมชนอัสลามคลองกุ่ม

Share Button

ชุมชนอัสลามคลองกุ่ม ตั้งอยู่ในเขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ 62/1 หมู่ 3 ถนน เสรีไทย แขวง คลองกุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนอัสลามคลองกุ่ม มีประชากรชายจำนวน 779 คน และประชากรหญิงจำนวน 813 คน รวมเป็น 1,592 คน

ชุมชนอัสลามคลองกุ่ม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 294 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 294 หลัง ชุมชนอัสลามคลองกุ่ม มีกรรมการชุมชน 15 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอัสลามคลองกุ่ม

เขต: บึงกุ่ม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: 62/1 หมู่ 3

ถนน: เสรีไทย

แขวง: คลองกุ่ม

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 779 คน

ประชากรหญิง: 813 คน

ประชากรรวม: 1,592 คน

จำนวนครัวเรือน: 294 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 294 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 15 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button