ชุมชนอัลเอี๊ยะติซอม

Share Button

ชุมชนอัลเอี๊ยะติซอม ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.อนามัย ถนน ศรีนครินทร์ แขวง สวนหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนอัลเอี๊ยะติซอม มีประชากรชายจำนวน 947 คน และประชากรหญิงจำนวน 838 คน รวมเป็น 1,785 คน

ชุมชนอัลเอี๊ยะติซอม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 391 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 247 หลัง ชุมชนอัลเอี๊ยะติซอม มีกรรมการชุมชน 20 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอัลเอี๊ยะติซอม

เขต: สวนหลวง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.อนามัย

ถนน: ศรีนครินทร์

แขวง: สวนหลวง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 947 คน

ประชากรหญิง: 838 คน

ประชากรรวม: 1,785 คน

จำนวนครัวเรือน: 391 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 247 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 20 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button