ชุมชนอัลฟาลาห์

Share Button

ชุมชนอัลฟาลาห์ ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2551

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ถนน ถนนคลองเก้า แขวง คลองสิบ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนอัลฟาลาห์ มีประชากรชายจำนวน 294 คน และประชากรหญิงจำนวน 235 คน รวมเป็น 529 คน

ชุมชนอัลฟาลาห์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 96 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 96 หลัง ชุมชนอัลฟาลาห์ มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอัลฟาลาห์

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2551

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2

ถนน: ถนนคลองเก้า

แขวง: คลองสิบ

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 294 คน

ประชากรหญิง: 235 คน

ประชากรรวม: 529 คน

จำนวนครัวเรือน: 96 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 96 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button