ชุมชนอัมพรเพลส1

Share Button

ชุมชนอัมพรเพลส1 ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ริมถนนสุขาภิบาล 5 ถนน สุขาภิบาล 5 แขวง แขวงออเงิน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนอัมพรเพลส1 มีประชากรชายจำนวน 330 คน และประชากรหญิงจำนวน 310 คน รวมเป็น 640 คน

ชุมชนอัมพรเพลส1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 160 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 160 หลัง ชุมชนอัมพรเพลส1 มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอัมพรเพลส1

เขต: สายไหม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: ริมถนนสุขาภิบาล 5

ถนน: สุขาภิบาล 5

แขวง: แขวงออเงิน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 330 คน

ประชากรหญิง: 310 คน

ประชากรรวม: 640 คน

จำนวนครัวเรือน: 160 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 160 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button