ชุมชนอยู่แล้วรวย

Share Button

ชุมชนอยู่แล้วรวย ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนอยู่แล้วรวย มีประชากรชายจำนวน 189 คน และประชากรหญิงจำนวน 205 คน รวมเป็น 394 คน

ชุมชนอยู่แล้วรวย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 106 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 88 หลัง ชุมชนอยู่แล้วรวย มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอยู่แล้วรวย

เขต: หลักสี่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 5

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 189 คน

ประชากรหญิง: 205 คน

ประชากรรวม: 394 คน

จำนวนครัวเรือน: 106 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 88 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button