ชุมชนอยู่เจริญ

Share

ชุมชนอยู่เจริญ ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนอยู่เจริญ มีประชากรชายจำนวน 1,778 คน และประชากรหญิงจำนวน 2,358 คน รวมเป็น 4,136 คน

ชุมชนอยู่เจริญ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,003 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 986 หลัง ชุมชนอยู่เจริญ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอยู่เจริญ

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 1,778 คน

ประชากรหญิง: 2,358 คน

ประชากรรวม: 4,136 คน

จำนวนครัวเรือน: 1,003 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 986 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share