ชุมชนอยู่เจริญ-บุญมา

Share Button

ชุมชนอยู่เจริญ-บุญมา ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2543

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่2 ถ.เลียบคูนายกิมสาย 1 ถนน – แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนอยู่เจริญ-บุญมา มีประชากรชายจำนวน 1,147 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,309 คน รวมเป็น 2,456 คน

ชุมชนอยู่เจริญ-บุญมา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 694 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 513 หลัง ชุมชนอยู่เจริญ-บุญมา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอยู่เจริญ-บุญมา

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2543

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่2 ถ.เลียบคูนายกิมสาย 1

ถนน: –

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 1,147 คน

ประชากรหญิง: 1,309 คน

ประชากรรวม: 2,456 คน

จำนวนครัวเรือน: 694 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 513 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button