ชุมชนอยู่รวย

Share Button

ชุมชนอยู่รวย ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.พหลโยธิน 48 ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนอยู่รวย มีประชากรชายจำนวน 321 คน และประชากรหญิงจำนวน 425 คน รวมเป็น 746 คน

ชุมชนอยู่รวย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 220 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 220 หลัง ชุมชนอยู่รวย มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอยู่รวย

เขต: บางเขน

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.พหลโยธิน 48

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: อนุสาวรีย์

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 321 คน

ประชากรหญิง: 425 คน

ประชากรรวม: 746 คน

จำนวนครัวเรือน: 220 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 220 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button