ชุมชนอยู่ดีมีสุขร่วมใจ

Share Button

ชุมชนอยู่ดีมีสุขร่วมใจ ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ตลาดบางเขน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนอยู่ดีมีสุขร่วมใจ มีประชากรชายจำนวน 161 คน และประชากรหญิงจำนวน 167 คน รวมเป็น 328 คน

ชุมชนอยู่ดีมีสุขร่วมใจ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 93 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 93 หลัง ชุมชนอยู่ดีมีสุขร่วมใจ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอยู่ดีมีสุขร่วมใจ

เขต: หลักสี่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ตลาดบางเขน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 161 คน

ประชากรหญิง: 167 คน

ประชากรรวม: 328 คน

จำนวนครัวเรือน: 93 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 93 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button