ชุมชนอมรพันธุ์

Share Button

ชุมชนอมรพันธุ์ ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมุ่ 2 ถนน  แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนอมรพันธุ์ มีประชากรชายจำนวน 457 คน และประชากรหญิงจำนวน 501 คน รวมเป็น 958 คน

ชุมชนอมรพันธุ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 262 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 262 หลัง ชุมชนอมรพันธุ์ มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอมรพันธุ์

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: หมุ่ 2

ถนน: 

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 457 คน

ประชากรหญิง: 501 คน

ประชากรรวม: 958 คน

จำนวนครัวเรือน: 262 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 262 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button