ชุมชนอมรทรัพย์

Share Button

ชุมชนอมรทรัพย์ ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ถนน  แขวง โคดแฝด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนอมรทรัพย์ มีประชากรชายจำนวน 765 คน และประชากรหญิงจำนวน 838 คน รวมเป็น 1,603 คน

ชุมชนอมรทรัพย์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 542 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 692 หลัง ชุมชนอมรทรัพย์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอมรทรัพย์

เขต: หนองจอก

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3

ถนน: 

แขวง: โคดแฝด

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 765 คน

ประชากรหญิง: 838 คน

ประชากรรวม: 1,603 คน

จำนวนครัวเรือน: 542 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 692 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button