ชุมชนอนันทภูมิ

Share

ชุมชนอนันทภูมิ ตั้งอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ จรัญสนิทวงศ์ 12 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง วัดอรุณ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนอนันทภูมิ มีประชากรชายจำนวน 74 คน และประชากรหญิงจำนวน 66 คน รวมเป็น 140 คน

ชุมชนอนันทภูมิ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 35 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 32 หลัง ชุมชนอนันทภูมิ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนอนันทภูมิ

เขต: บางกอกใหญ่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: จรัญสนิทวงศ์ 12

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: วัดอรุณ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 74 คน

ประชากรหญิง: 66 คน

ประชากรรวม: 140 คน

จำนวนครัวเรือน: 35 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 32 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share