ชุมชนห้าพี่น้องพัฒนา

Share Button

ชุมชนห้าพี่น้องพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ซ.ห้าพี่น้อง ถนน ประชาร่วมใจ แขวง ทรายกองดินใต้ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนห้าพี่น้องพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 188 คน และประชากรหญิงจำนวน 172 คน รวมเป็น 360 คน

ชุมชนห้าพี่น้องพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 60 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 60 หลัง ชุมชนห้าพี่น้องพัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนห้าพี่น้องพัฒนา

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 ซ.ห้าพี่น้อง

ถนน: ประชาร่วมใจ

แขวง: ทรายกองดินใต้

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 188 คน

ประชากรหญิง: 172 คน

ประชากรรวม: 360 คน

จำนวนครัวเรือน: 60 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 60 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button