ชุมชนห้องเย็น

Share Button

ชุมชนห้องเย็น ตั้งอยู่ในเขตบางคอแหลม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ประดู่1 / ซ.กรรณิการ์ ถนน เหนือใต้ แขวง บางโดล่ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนห้องเย็น มีประชากรชายจำนวน 257 คน และประชากรหญิงจำนวน 261 คน รวมเป็น 518 คน

ชุมชนห้องเย็น มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 80 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 74 หลัง ชุมชนห้องเย็น มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนห้องเย็น

เขต: บางคอแหลม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ประดู่1 / ซ.กรรณิการ์

ถนน: เหนือใต้

แขวง: บางโดล่

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 257 คน

ประชากรหญิง: 261 คน

ประชากรรวม: 518 คน

จำนวนครัวเรือน: 80 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 74 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button