ชุมชนหัวโค้ง

Share Button

ชุมชนหัวโค้ง ตั้งอยู่ในเขตคลองเตย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ชุมชนหัวโค้ง ถนน อาจณรงค์ แขวง คลองเตย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหัวโค้ง มีประชากรชายจำนวน 1,380 คน และประชากรหญิงจำนวน 2,000 คน รวมเป็น 3,380 คน

ชุมชนหัวโค้ง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 716 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 436 หลัง ชุมชนหัวโค้ง มีกรรมการชุมชน 19 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหัวโค้ง

เขต: คลองเตย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ชุมชนหัวโค้ง

ถนน: อาจณรงค์

แขวง: คลองเตย

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 1,380 คน

ประชากรหญิง: 2,000 คน

ประชากรรวม: 3,380 คน

จำนวนครัวเรือน: 716 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 436 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 19 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button