ชุมชนหัวหมากเกาะกลาง

Share Button

ชุมชนหัวหมากเกาะกลาง ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.หมู่บ้านเมืองทอง 2/3 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหัวหมากเกาะกลาง มีประชากรชายจำนวน 223 คน และประชากรหญิงจำนวน 228 คน รวมเป็น 451 คน

ชุมชนหัวหมากเกาะกลาง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 125 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 100 หลัง ชุมชนหัวหมากเกาะกลาง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหัวหมากเกาะกลาง

เขต: สวนหลวง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.หมู่บ้านเมืองทอง 2/3

ถนน: พัฒนาการ

แขวง: สวนหลวง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 223 คน

ประชากรหญิง: 228 คน

ประชากรรวม: 451 คน

จำนวนครัวเรือน: 125 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 100 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button