ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขต 1

Share Button

ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขต 1 ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ธนารักษ์ ถนน รถไฟ แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขต 1 มีประชากรชายจำนวน 556 คน และประชากรหญิงจำนวน 600 คน รวมเป็น 1,156 คน

ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขต 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 292 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 271 หลัง ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขต 1 มีกรรมการชุมชน 16 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขต 1

เขต: บางซื่อ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ธนารักษ์

ถนน: รถไฟ

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 556 คน

ประชากรหญิง: 600 คน

ประชากรรวม: 1,156 คน

จำนวนครัวเรือน: 292 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 271 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 16 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button