ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขต 2

Share

ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขต 2 ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.โรงรถจักร ถ.รถไฟ ถนน รถไฟ แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขต 2 มีประชากรชายจำนวน 660 คน และประชากรหญิงจำนวน 735 คน รวมเป็น 1,395 คน

ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขต 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 279 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 217 หลัง ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขต 2 มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขต 2

เขต: บางซื่อ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.โรงรถจักร ถ.รถไฟ

ถนน: รถไฟ

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 660 คน

ประชากรหญิง: 735 คน

ประชากรรวม: 1,395 คน

จำนวนครัวเรือน: 279 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 217 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share