ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขต 3

Share Button

ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขต 3 ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตรอกหมู่บ้านสามเสนในเดิม ถนน รถไฟ แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขต 3 มีประชากรชายจำนวน 629 คน และประชากรหญิงจำนวน 716 คน รวมเป็น 1,345 คน

ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขต 3 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 211 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 289 หลัง ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขต 3 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขต 3

เขต: บางซื่อ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 ตรอกหมู่บ้านสามเสนในเดิม

ถนน: รถไฟ

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 629 คน

ประชากรหญิง: 716 คน

ประชากรรวม: 1,345 คน

จำนวนครัวเรือน: 211 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 289 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button