ชุมชนหัวบ้านคลองบางเลา

Share Button

ชุมชนหัวบ้านคลองบางเลา ตั้งอยู่ในเขตสะพานสูง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่. 8 ถนน ราษฎร์พัฒนา แขวง สะพานสูง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหัวบ้านคลองบางเลา มีประชากรชายจำนวน 217 คน และประชากรหญิงจำนวน 225 คน รวมเป็น 442 คน

ชุมชนหัวบ้านคลองบางเลา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 117 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 52 หลัง ชุมชนหัวบ้านคลองบางเลา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหัวบ้านคลองบางเลา

เขต: สะพานสูง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่. 8

ถนน: ราษฎร์พัฒนา

แขวง: สะพานสูง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 217 คน

ประชากรหญิง: 225 คน

ประชากรรวม: 442 คน

จำนวนครัวเรือน: 117 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 52 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button