ชุมชนหลัง สน. เพชรเกษม

Share Button

ชุมชนหลัง สน. เพชรเกษม ตั้งอยู่ในเขตบางแค ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2544

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหลัง สน. เพชรเกษม มีประชากรชายจำนวน 295 คน และประชากรหญิงจำนวน 350 คน รวมเป็น 645 คน

ชุมชนหลัง สน. เพชรเกษม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 109 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 109 หลัง ชุมชนหลัง สน. เพชรเกษม มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลัง สน. เพชรเกษม

เขต: บางแค

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2544

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: 

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 295 คน

ประชากรหญิง: 350 คน

ประชากรรวม: 645 คน

จำนวนครัวเรือน: 109 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 109 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button