ชุมชนหลังไปรษณีย์สำเหร่

Share Button

ชุมชนหลังไปรษณีย์สำเหร่ ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ตากสิน 15 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวง บุคคโล ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนหลังไปรษณีย์สำเหร่ มีประชากรชายจำนวน 168 คน และประชากรหญิงจำนวน 162 คน รวมเป็น 330 คน

ชุมชนหลังไปรษณีย์สำเหร่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 75 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 60 หลัง ชุมชนหลังไปรษณีย์สำเหร่ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังไปรษณีย์สำเหร่

เขต: ธนบุรี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ตากสิน 15

ถนน: สมเด็จพระเจ้าตากสิน

แขวง: บุคคโล

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 168 คน

ประชากรหญิง: 162 คน

ประชากรรวม: 330 คน

จำนวนครัวเรือน: 75 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 60 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button