ชุมชนหลังโรงเรียนเสสะเวช

Share Button

ชุมชนหลังโรงเรียนเสสะเวช ตั้งอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 7/1 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง วัดท่าพระ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนหลังโรงเรียนเสสะเวช มีประชากรชายจำนวน 195 คน และประชากรหญิงจำนวน 239 คน รวมเป็น 434 คน

ชุมชนหลังโรงเรียนเสสะเวช มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 82 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 72 หลัง ชุมชนหลังโรงเรียนเสสะเวช มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังโรงเรียนเสสะเวช

เขต: บางกอกใหญ่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จรัญสนิทวงศ์ 7/1

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: วัดท่าพระ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 195 คน

ประชากรหญิง: 239 คน

ประชากรรวม: 434 คน

จำนวนครัวเรือน: 82 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 72 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button