ชุมชนหลังโรงเรียนสารพัดช่าง ธนบุรี

Share Button

ชุมชนหลังโรงเรียนสารพัดช่าง ธนบุรี ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เชียงใหม่ 1 ถนน เชียงใหม่ แขวง คลองสาน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนหลังโรงเรียนสารพัดช่าง ธนบุรี มีประชากรชายจำนวน 305 คน และประชากรหญิงจำนวน 413 คน รวมเป็น 718 คน

ชุมชนหลังโรงเรียนสารพัดช่าง ธนบุรี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 210 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 98 หลัง ชุมชนหลังโรงเรียนสารพัดช่าง ธนบุรี มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังโรงเรียนสารพัดช่าง ธนบุรี

เขต: คลองสาน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เชียงใหม่ 1

ถนน: เชียงใหม่

แขวง: คลองสาน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 305 คน

ประชากรหญิง: 413 คน

ประชากรรวม: 718 คน

จำนวนครัวเรือน: 210 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 98 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button