ชุมชนหลังโรงเรียนสากลศึกษา

Share Button

ชุมชนหลังโรงเรียนสากลศึกษา ตั้งอยู่ในเขตบางแค ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ซ.วัดนิมมานรดี ถนน สุขาภิบาล 1 แขวง บางแค ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหลังโรงเรียนสากลศึกษา มีประชากรชายจำนวน 182 คน และประชากรหญิงจำนวน 183 คน รวมเป็น 365 คน

ชุมชนหลังโรงเรียนสากลศึกษา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 75 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 53 หลัง ชุมชนหลังโรงเรียนสากลศึกษา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังโรงเรียนสากลศึกษา

เขต: บางแค

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3 ซ.วัดนิมมานรดี

ถนน: สุขาภิบาล 1

แขวง: บางแค

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 182 คน

ประชากรหญิง: 183 คน

ประชากรรวม: 365 คน

จำนวนครัวเรือน: 75 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 53 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button