ชุมชนหลังโรงเรียนกุลสิริเทคโนโลยี

Share

ชุมชนหลังโรงเรียนกุลสิริเทคโนโลยี ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 16 ถนน สมเด็จเจ้าพระยา แขวง คลองสาน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนหลังโรงเรียนกุลสิริเทคโนโลยี มีประชากรชายจำนวน 73 คน และประชากรหญิงจำนวน 134 คน รวมเป็น 207 คน

ชุมชนหลังโรงเรียนกุลสิริเทคโนโลยี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 50 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 29 หลัง ชุมชนหลังโรงเรียนกุลสิริเทคโนโลยี มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังโรงเรียนกุลสิริเทคโนโลยี

เขต: คลองสาน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 16

ถนน: สมเด็จเจ้าพระยา

แขวง: คลองสาน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 73 คน

ประชากรหญิง: 134 คน

ประชากรรวม: 207 คน

จำนวนครัวเรือน: 50 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 29 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share