ชุมชนหลังโรงเจ

Share Button

ชุมชนหลังโรงเจ ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 12 ซ.อาภาภิรมย์ ถนน รัชดาภิเษก แขวง ลาดยาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหลังโรงเจ มีประชากรชายจำนวน 170 คน และประชากรหญิงจำนวน 180 คน รวมเป็น 350 คน

ชุมชนหลังโรงเจ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 150 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 110 หลัง ชุมชนหลังโรงเจ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังโรงเจ

เขต: จตุจักร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 12 ซ.อาภาภิรมย์

ถนน: รัชดาภิเษก

แขวง: ลาดยาว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 170 คน

ประชากรหญิง: 180 คน

ประชากรรวม: 350 คน

จำนวนครัวเรือน: 150 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 110 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button