ชุมชนหลังโรงเคลือบ

Share Button

ชุมชนหลังโรงเคลือบ ตั้งอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 3 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง วัดท่าพระ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนหลังโรงเคลือบ มีประชากรชายจำนวน 99 คน และประชากรหญิงจำนวน 119 คน รวมเป็น 218 คน

ชุมชนหลังโรงเคลือบ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 68 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 39 หลัง ชุมชนหลังโรงเคลือบ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังโรงเคลือบ

เขต: บางกอกใหญ่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จรัญสนิทวงศ์ 3

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: วัดท่าพระ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 99 คน

ประชากรหญิง: 119 คน

ประชากรรวม: 218 คน

จำนวนครัวเรือน: 68 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 39 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button