ชุมชนหลังโรงภาพยนตร์ไทยรามา

Share Button

ชุมชนหลังโรงภาพยนตร์ไทยรามา ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 5 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวง คลองต้นไทร ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนหลังโรงภาพยนตร์ไทยรามา มีประชากรชายจำนวน 456 คน และประชากรหญิงจำนวน 575 คน รวมเป็น 1,031 คน

ชุมชนหลังโรงภาพยนตร์ไทยรามา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 364 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 275 หลัง ชุมชนหลังโรงภาพยนตร์ไทยรามา มีกรรมการชุมชน 17 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังโรงภาพยนตร์ไทยรามา

เขต: คลองสาน

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 5

ถนน: สมเด็จพระเจ้าตากสิน

แขวง: คลองต้นไทร

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 456 คน

ประชากรหญิง: 575 คน

ประชากรรวม: 1,031 คน

จำนวนครัวเรือน: 364 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 275 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 17 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button