ชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

Share Button

ชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ตั้งอยู่ในเขตบางคอแหลม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญกรุง 109 (ต้นโพธิ์) ถนน เจริญกรุง แขวง บางคอแหลม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ มีประชากรชายจำนวน 547 คน และประชากรหญิงจำนวน 513 คน รวมเป็น 1,060 คน

ชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 265 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 150 หลัง ชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

เขต: บางคอแหลม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญกรุง 109 (ต้นโพธิ์)

ถนน: เจริญกรุง

แขวง: บางคอแหลม

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 547 คน

ประชากรหญิง: 513 คน

ประชากรรวม: 1,060 คน

จำนวนครัวเรือน: 265 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 150 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button